Thông báo

GMD thông báo chi trả cổ tức

[ 20/07/2006 ]
Tải về

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của CTCP Ðại lý Liên hiệp Vận chuyển GEMADEPT như sau:

Tổ chức niêm yết: CTCP Ðại lý Liên hiệp Vận chuyển GEMADEPT

Mã chứng khoán: GMD
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:  10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2006
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2006
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2005: 12% (1.200 đồng/ cổ phần)
Ngày thanh toán cổ tức: 08/08/2006

Ðịa điểm và cách thức chi trả:

+ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản.

+ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Ðại lý Liên hiệp Vân chuyển GEMADEPT từ ngày 08/08/2006. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải mang theo CMND (trường hợp uỷ quyền nhận hộ phải có giấy uỷ quyền hợp pháp).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CNTP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD vào những ngày 17-19/07/2006.

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2006

[ 15/05/2006 ]
Tải vềNgày 15/05/2006, CTCP Liên Hiệp Vận Chuyển (GEMADEPT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội phê duyệt các Nghị quyết với các nội dung như sau:
  • Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2005           
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006.                             
  • Phương án đầu tư cảng Dung Quất.
  • Phương án phát hành cổ phiếu                                           
  • Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho CBCNV

Bản cáo bạch đăng ký lại cổ phiếu niêm yết 2002

[ 20/12/2002 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: