Báo cáo tài chính

Điều chỉnh báo cáo hợp nhất năm 2008

[ 02/05/2010 ]

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009

[ 07/05/2010 ]
  • Ý kiến kiểm toán
  • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 2009
  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất 2009
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 2009
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2009

Tải về

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2009

[ 09/02/2010 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: